MOGNADSMODELL & ROADMAP

En nuläges- och mognadsanalys ringar in konkreta förbättringsområden i din IT-styrning och IT-verksamhet samt ger en bra grund för ett långsiktigt utvecklingsarbete.
Analysen gör det även möjligt att “benchmarka”, det vill säga jämföra med andra organisationer.

Vi genomför analysen i fem dimensioner – Vision & Styrning, Processer, Verktygsstöd, Personal/Organisation samt Kultur. Vårt arbete resulterar i en rapport som beskriver nuläge och mognadsgrad men även ger konkreta förslag på åtgärder.
Faktabladet beskriver i mer detalj hur tjänsten kan utformas.

mognadsmodell_hemsida

Mognadsanalysen anpassas till det specifika behovet utifrån en rad kriterier. Ibland är det ett specifikt område som ska analyseras, till exempel IT-styrningen, medan det i andra fall  är mer fokus på operativa processer.
Oavsett fokus och omfattning är upplägget i enlighet med de fyra steg som beskrivs i bilden ovan.

2016-03 Olingo-127-2-2

Kontakta Christian Johansson för mer information om tjänsten.
christian.johansson@olingo.se
070-630 80 09